Català Español* Français* English*

Àrea de participants

Informació pràctica

 • Dates de celebració: del 12 al 20 de maig de 2018
 • Període de sol·licitud de participació: Fins al 31 de gener de 2018
  No s'acceptaran les sol·licituds presentades fora d'aquest termini.

Documentació


Registre de proveïdors de "Girona, Temps de Flors"

S'ha obert una convocatòria per a la creació d'un registre de proveïdors on es puguin inscriure les empreses per tal de proveir a l'Ajuntament de Girona dels materials per a la realització de la mostra floral "Girona, Temps de Flors".

 • Convocatòria per a la creació d'un registre de proveïdors
 • El termini de presentació de sol·licituds d'inscripció és del 6 al 26 de febrer, aquest inclòs.
 • TRÀMIT de sol·licitud d'inscripció al registre de proveïdors
 • Documents que cal adjuntar a la sol·licitud:
  - Model de sol·licitud demanant la inscripció com a proveïdor col·laborador de "Girona, Temps de Flors" 2018
  - Fitxa de creditor
  - Declaració responsable de tenir plena capacitat d'obra, comptar amb l'habilitació empresarial o professional per a la realització de l'activitat o la prestació objecte del conveni, d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  - Relació de preus de productes de l'àmbit sectorial del proveïdor.

 • Categories dels materials que els proveïdors hauran de proveir per als muntatges de l'exposició floral:
  - Fusteria
  - Jardineria, plantes i material de jardineria
  - Material d'oficina
  - Reprografia i impressió digital
  - Drogueria i Pintura
  - Serralleria
  - Ferreteria
  - Teixits
  - Plàstics
  - Material de construcció
  - Decoració en general
  - Vidre
  - Material audiovisual
 • Un cop aprovat, el registre de proveïdors es publicarà a l'e-tauler de l'Ajuntament de Girona i al BOP.
Plaça del Vi, 1
17004 GIRONA
Tel. 972 419 010